BIP

 Na potrzeby przygotowania przyszłych kadr oficerskich w korpusie osobowym medycznym funkcjonują 2 modele pozyskiwania kandydatów, które obejmują:

 • studia na pierwszy rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w ramach limitu Ministra Obrony Narodowej.
 • absolwentów cywilnych uczelni medycznych posiadających prawo wykonywania zawodu w specjalności medycznej poprzez 3 miesięczne studium oficerskie w WSOWL we Wrocławiu.
 
O przyjęcie na pierwszy rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, może ubiegać się osoba spełniająca następujące warunki:

 • posiada obywatelstwo polskie;
 • posiada odpowiednią zdolność psychiczną i fizyczną do zawodowej służby wojskowej;
 • niekarana sądownie;
 • posiada świadectwo dojrzałości uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w szkołach wyższych;
 • spełnia wymogi określone w uchwale senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu;
 • spełnia wymogi określone w uchwałach senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla wydziału wojskowo-lekarskiego, kierunek lekarski;
 • posiada co najmniej 18 lat.


TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW
 • 3 miesięczne studium oficerskie w WSOWL we Wrocławiu do 20 stycznia 2017 roku (Liczy się data złożenia dokumentów do WKU w Wyszkowie)
 • na pierwszy rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w ramach limitu Ministra Obrony Narodowej do 15 maja 2017 roku.

W terminie do 15 maja 2017 roku należy:
 • dokonać rejestracji elektronicznej na stronie internetowej WSOWL;
 • złożyć do Dyrektora Departamentu Kadr MON, za pośrednictwem Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zamieszkania;
 • wniosek wraz z kwestionariuszem osobowym o przyjęcie na pierwszy rok studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej (wydruk kwestionariusza osobowego i wniosku, po dokonaniu rejestracji elektronicznej i zatwierdzeniu kwestionariusza);
 • życiorys;
 • odpis skrócony aktu urodzenia (oryginał);
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (wydruk formularza wpłaty dostępny po dokonaniu rejestracji elektronicznej).
 
 
Postępowanie rekrutacyjne dla osób starających się o przyjęcie na pierwszy rok studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego odbywać się będzie w dwóch etapach:
 • dotyczący przyjęcia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, będzie przeprowadzany centralnie na szczeblu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu.
 • dotyczący przyjęcia na pierwszy rok studiów medycznych na Wydział Wojskowo-Lekarski, kierunek lekarski, odbywać się będzie na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Planowane potrzeby Sił Zbrojnych w zakresie naboru kandydatów na żołnierzy zawodowych ubiegających się o przyjęcie na pierwszy rok studiów stacjonarnych na kierunku lekarskim, na Wydziale Wojskowo-Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w roku akademickim 2017/2018 zostaną przedstawione po ustaleniu przez Ministra Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Zdrowia limitu miejsc.
 
Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji do służby kandydackiej w korpusie osobowym medycznym, m.in. terminy składania wniosków i ich wzory oraz zasady postępowania kwalifikacyjnego dostępne są na stronach internetowych:

 
 
1.    Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu
51-150 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109
Telefon: 261 658 576,261 658 151
http://www.wso.wroc.pl/
 

2.    Uniwersytet Medyczny w Łodzi
90-647 Łódź, Pl. Hallera 1
Telefony: (42) 272 51 77 lub 272 51 78
www.rekrutacja.umed.lodz.pl