BIP
Ryczałt

 

UWAGA!


Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2007 r. (Dz. U. Nr 175, poz. 1224), zmieniającym niektóre zapisy w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. Nr 181, poz. 1872), § 32 ust. 1 otrzymał brzmienie:

„1. Posiadaczom udostępniającym przedmioty świadczeń, z chwilą zakończenia wykonywania tych świadczeń, wypłaca się ryczałt za każdą rozpoczętą dobę wykorzystania przedmiotów świadczeń.”

To korzystna dla posiadaczy zmiana. Oznacza to, że bez względu na ilość godzin wykorzystywania sprzętu przez świadczeniobiorcę, posiadaczowi wypłacona zostanie cała stawka dobowa. Poprzednio wypłacano tylko jej odpowiednią część, co w niektórych przypadkach stanowiło bardzo małe kwoty.