BIP
Komunikaty i ogłoszenia
18.05.2016

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w ramach dwunastomiesięcznego Studium Oficerskiego mają obowiązek zarejestrować się na stronie internetowej Uczelni oraz złożyć w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r. (liczy się data złożenia dokumentów w WKU) do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwego ze względu na miejsce stałego zameldowania następujące dokumenty:

  1. wniosek wraz z kwestionariuszem osobowym (wydruk kwestionariusza osobowego i wniosku, po dokonaniu rejestracji elektronicznej i zatwierdzeniu ankiety);
  2. dyplom (odpis dyplomu) ukończenia studiów II stopnia, dokument w oryginale;
  3. życiorys;
  4. odpis skrócony aktu urodzenia – dokument w oryginale;
  5. potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100 zł – wydruk formularza wpłaty dostępny po dokonaniu rejestracji elektronicznej; opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi;
  6. kserokopia dowodu osobistego;
  7. zdjęcie legitymacyjne (podpisane);
  8. informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) aktualną na dzień postępowania rekrutacyjnego (stawiennictwa w WSOWL). Dokument ważny 30 dni od dnia wystawienia – dokument w oryginale.

W dniu postępowania rekrutacyjnego – stawiennictwa na egzamin wstępny można przedstawić - inne dokumenty, w tym potwierdzenie stażu pracy, członkostwa w organizacjach paramilitarnych, działalność prospołeczną oraz znajomość innych języków obcych, w tym szczególnie rosyjskiego, białoruskiego lub ukraińskiego. Także dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje na przykład świadectwa instruktorskie, sportowe klasy mistrzowskie...


Warunki i tryb przyjmowania na dodatkowe szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w ramach dwunastomiesięcznego Studium Oficerskiego w 2016 roku przedstawia

 

UCHWAŁA SENATU WSOWL plik pdf

 

Zgodnie z Decyzją Nr 183/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia dodatkowego naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2016 r. wymagane kierunki ukończonych studiów określi, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie decyzji, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, jako osoba wskazana w sprawie osób właściwych do opracowania modeli przebiegu służby wojskowej w poszczególnych korpusach osobowych.

 

LIMIT MIEJSC

Korpus osobowy Grupa osobowa Limit miejsc

 

wojsk lądowych

 

 

pancerno-zmechanizowana

 

130*

 

* Kształcenie realizowane wyłącznie dla osób ze środowiska cywilnego z przeznaczeniem na stanowiska służbowe w jednostkach Wojsk Obrony Terytorialnej