BIP
Szkoły Podoficerskie

  


NABÓR KANDYDATÓW ZE ŚRODOWISKA CYWILNEGO: Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych, pierwszy stopień podoficerski na potrzeby WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ do 15 listopada 2017 r.

Termin szkolenia: 2018 r.
Termin składania wniosków: 15.11.2017 r.
Limit miejsc: 50
 
Dokumenty rekrutacyjne:

 •     Świadectwo ukończenia szkoły średniej.
 •     Świadectwo dojrzałości (jeśli kandydat posiada).
 •     Orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej o zdolności kandydata do zawodowej służby wojskowej.
 •     Orzeczenie wojskowej pracowni psychologicznej o  zdolności kandydata do zawodowej służby wojskowej.
 •     Odpis skrócony aktu urodzenia.
 •     Wniosek do Dyrektora Departamentu Kadr MON  WZÓR WNIOSKU.pdf
 •     Kwestionariusz osobowy.
 •     Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego - o niekaralności.
 •     Opłata rekrutacyjna (w imiennym zawiadomieniu kandydat otrzyma informację o wysokości opłaty rekrutacyjnej, numerze rachunku bankowego, na który opłata rekrutacyjna ma być dokonana i w jakim terminie).


Podstawa:


Kontakt w sprawie rekrutacji:

Sekcja personalna SPWLąd  –   tel. 261-575-361,   tel. 261-575-360

Więcej informacji na:  www.spwl.wp.mil.pl

 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIĘ DO SZKOŁY PODOFICERSKIEJ W CHARAKTERZE KANDYDATA NA ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO

 

 

 

Osoba zainteresowana zawodową służbą wojskową w korpusie podoficerów zawodowych może starać się o powołanie do tego korpusu w drodze ukończenia szkoły podoficerskiej. Kandydat na podoficera musi przejść etap służby kandydackiej, przygotowującej go do pełnienia zawodowej służby wojskowej

 


O powołanie do służby kandydackiej w szkole podoficerskiej może ubiegać się osoba (kandydat, kandydatka) spełniająca warunki:

 • niekarana sądownie,
 • posiadająca  obywatelstwo polskie,
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
 • wiek co najmniej osiemnaście lat,
 • wykształcenie wymagane do przyjęcia do szkoły podoficerskiej – ukończona szkoła średnia.


Osoba ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej w szkole podoficerskiej składa wniosek do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej, za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące, na którego ewidencji pozostaje osoba ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej w terminie - nie później niż na 3 miesiące przed rozpoczęciem kształcenia w szkole podoficerskiej 


 Kandydat do wniosku dołącza:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej;
 • życiorys;
 • skrócony odpis aktu urodzenia;
 • informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego;
 • potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych;
 • inne dokumenty potwierdzając posiadane kwalifikacje lub umiejętności.


Świadectwo ukończenia szkoły średniej wydawane w roku ubiegania się o powołanie do służby kandydackiej, informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego i potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych mogą być dostarczone do szkoły podoficerskiej bezpośrednio przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego.

Osoba ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej w szkole podoficerskiej po złożeniu wymaganych dokumentów jest kierowana przez wojskowego komendanta uzupełnień do wojskowej komisji lekarskiej – w celu wydania orzeczenia ustalającego zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej oraz wojskowej pracowni psychologicznej – w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.


Postępowanie rekrutacyjne  do szkoły podoficerskiej obejmuje:

 • sprawdzian sprawności fizycznej;
 • test znajomości języka angielskiego;
 • sprawdzian wiedzy ogólnej;
 • analizę ocen na świadectwie ukończenia szkoły średniej;
 • rozmowę kwalifikacyjną.

Osoba powołana do służby kandydackiej w szkole podoficerskiej otrzymuje z dniem stawienia się do tej służby, stopień wojskowy szeregowego (marynarza) oraz tytuł kadeta. Natomiast żołnierz rezerwy rozpoczyna pełnienie służby kandydackiej w posiadanym stopniu wojskowym. Nauka w szkołach podoficerskich trwa od 3 do 11 miesięcy w zależności od specjalności oraz statusu kandydata (osoba cywilna, żołnierz rezerwy, szeregowy zawodowy).
W trakcie trwania  nauki w szkole podoficerskiej kandydatom na żołnierzy zawodowych przysługuje bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie. Oprócz wyżej wyżej wymienionych należności kandydat otrzymuje miesięczne uposażenie w wysokości 875 zł (brutto).
 
Po ukończeniu szkoły podoficerskiej absolwenci mianowani są na pierwszy stopień podoficerski - kaprala (mata)  i powoływani  do zawodowej służby wojskowej - służby kontraktowej (na czas określony w kontrakcie) -  w korpusie podoficerów zawodowych.


Szczegółowe zasady procesu rekrutacji oraz tryb odbywania egzaminów wstępnych zamieszczone są  na  stronach szkół podoficerskich.


Podstawa prawna:

 

 

 

 

 

Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., nr 1414 z późn. zm.) , Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 17 listopada 2014r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014r. , poz. 1627).