BIP
--->Informacje dla pracodawców

Świadczenia pieniężne dla pracodawców zatrudniających żołnierzy rezerwy

posiadających nadany przydział kryzysowy

 

 

  

 PODSTAWOWE  NFORMACJE DLA PRACODAWCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH ŻOŁNIERZY NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH
                                           
Narodowe Siły Rezerwowe tworzą żołnierze rezerwy, którym nadano przydziały kryzysowe. Żołnierze rezerwy na przydziałach kryzysowych stanowią wzmocnienie potencjału jednostek wojskowych w przypadkach uzasadnionych potrzebami obrony państwa, potrzebami Sił Zbrojnych lub zarządzania kryzysowego. Założono, że liczebność NSR wyniesie do 20 tys. żołnierzy.

 

Żołnierz NSR o terminie ćwiczeń jest powiadomiony z wyprzedzeniem . Zbiorowy      wykaz ćwiczeń rotacyjnych do 30 dni wykonany jest przez dowódcę jednostki na kolejny rok nie później niż na 30 dni przed upływem roku kalendarzowego, w którym będą odbywane ćwiczenia wojskowe.
Mając na uwadze nadrzędność potrzeb obronnych państwa ustawodawca przyjął rozwiązania zapewniające równowagę praw i obowiązków pracodawców i ich pracowników, żołnierzy rezerwy m.in. w zakresie zapewnienia stosunku pracy żołnierzy rezerwy, stosunkowo nielicznej w skali kraju grupy obywateli, spełniającej ważne zadania z punktu widzenia interesu społecznego.   


Ochrona praw pracowniczych funkcjonuje w okresie przydziału kryzysowego przez żołnierza rezerwy będącego pracownikiem. Stosunek pracy z tym pracownikiem nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany. Przepisu tego nie stosuje się do umów o pracę zawartych na okres próbny, na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy, a także, jeżeli pracodawca może rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika oraz w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji  zakładu pracy albo likwidacji stanowiska pracy a także w przypadku zwolnień grupowych.
Generalnie obowiązuje zasada, że w czasie nieobecności pracownika z powodu wykonywania obowiązków w ramach NSR, pracodawca nie ponosi kosztów wynikających ze stosunku pracy. Na podstawie art.124 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej pracodawca udziela pracownikowi powołanemu do odbycia ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej urlopu bezpłatnego na okres trwania tych ćwiczeń lub służby.
Na podstawie art. 119 ww. ustawy na wniosek pracownika, któremu doręczono kartę powołania  pracodawca jest obowiązany udzielić mu zwolnienia od pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia


Pracodawcy zatrudniającego pracownika i posiadającego nadany przydział kryzysowy, przysługuje świadczenie pieniężne za okres odbywania ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej przez tego pracownika. Świadczenie obejmuje rekompensatę  kosztów bez kwot wynagrodzenia, poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony  nowego pracownika w celu zastępstwa żołnierza rezerwy, lub z tytułu powierzenia tego zastępstwa innemu pracownikowi zatrudnionemu dotychczas u tego pracodawcy, a także wypłaty żołnierzowi rezerwy odprawy z tytułu powołania do pełnienia okresowej służby wojskowej.
Pracodawca przesyła wniosek w sprawie wypłaty świadczenia, wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty, o których mowa, Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego właściwemu ze względu na siedzibę pracodawcy nie później niż przed upływem dziewięćdziesięciu dni od dnia zwolnienia żołnierza rezerwy z ćwiczeń wojskowych lub z pełnienia okresowej służby wojskowej. We wniosku wskazuje rodzaj czynnej służby wojskowej oraz okres, za który naliczono koszty, a także poszczególne wydatki składające się  na koszty. Podaje również koszty łączne za dany okres oraz ich wysokość w przeliczeniu na 1 dzień tego okresu. Koszty obejmują w szczególności wydatki z tytułu:
- przeszkolenia nowego pracownika lub pracownika, któremu powierzono zastępstwo na zajmowanym uprzednio przez żołnierza rezerwy stanowisku pracy;
- odbycia przez pracowników  szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
- przydzielenia odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, jeżeli wynika to z przepisów prawa i warunków zatrudnienia;
- opłat za przeprowadzenie badań lekarskich lub psychologicznych przed objęciem przydzielonego lub powierzonego stanowiska pracy, a jeżeli przewidują to przepisy, także po zwolnieniu z tego stanowiska pracy;
- ubezpieczenie związane ze specyfiką wykonywanego zawodu;
- przedstawienia oferty zatrudnienia i przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, w tym także kosztów zleconej usługi pośrednictwa pracy w rozumieniu art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
- innych należności wypłaconych nowemu pracownikowi zastępującego żołnierza rezerwy lub innemu pracownikowi, któremu powierzono to zastępstwo.

Koszty powinny wynikać z dokumentów źródłowych ujętych w ewidencji finansowo – księgowej prowadzonej przez pracodawcę w sposób określony w przepisach ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U.  z 2009r. Nr 152, poz 1223, z póź. zm.) W przypadku ćwiczeń wojskowych sporządza się jeden wniosek za dane ćwiczenie, a w przypadku okresowej służby wojskowej osobne wnioski za każdy miesiąc trwania tej służby. 

                                                          Wniosek - kliknij, aby pobrać
 
Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego na podstawie wniosku pracodawcy oraz zaświadczenia dowódcy jednostki wojskowej ustala wysokość świadczenia według algorytmu i dokonuje wypłaty świadczenia dla pracodawcy w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy wskazany we wniosku, w okresie miesiąca od dnia otrzymania wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może, na wniosek pracodawcy, wyrazić zgodę na wypłatę świadczenia w formie przekazu pieniężnego na adres wskazany przez pracodawcę.  


W przypadku, gdy wysokość  świadczenia za każdy dzień odbywania  przez żołnierza rezerwy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia przez niego  w danym miesiącu okresowej służby wojskowej byłaby wyższa niż kwota 1/21  dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w okresie poprzedzającym termin powołania do odbycia tych ćwiczeń lub służby, świadczenie za każdy dzień odbywania tych ćwiczeń lub pełnienia tej służby wypłaca się w tej kwocie. Odmowa wypłaty świadczenia lub ustalenie kwoty niższej niż wskazana we wniosku pracodawcy następuje drodze administracyjnej.
Podstawa prawna :Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 kwietnia 2012r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających  nadany przydział kryzysowy za okres odbywania  przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej.


Czy warto zatrudniać żołnierzy NSR ?.
Żołnierz NSR :
1.     W trakcie ćwiczeń najczęściej wykonuje inne zadania aniżeli w swoim zakładzie pracy – powoduje to ograniczenie tzw. „ wypalania się”;
2.    Nabywa nowe doświadczenia i uprawnienia;
3.    Poprawia swoją sytuację materialną;
4.    Podnosi kwalifikacje , podnosi sprawność fizyczną;
5.    Poznaje innych ludzi.