BIP
Szkoły Oficerskie

 

STUDIA WOJSKOWE W 2018 r.

 

O przyjęcie na studia wojskowe w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego może ubiegać się osoba spełniająca warunki określone w art. 124 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1726 z późn. zm.):
•    niekarana sądownie;
•    posiadająca obywatelstwo polskie;
•    posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;
•    mająca co najmniej osiemnaście lat;
•    posiadająca świadectwo dojrzałości.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do  uczelni wojskowej do 31 marca br. ma obowiązek:
1.    dokonać rejestracji elektronicznej na stronie internetowej Uczelni w okresie od dnia 4 stycznia do dnia 31 marca 2018 r.;
2.    dostarczyć do  Uczelni (osobiście lub za pośrednictwem poczty):

 • wniosek do Rektora-Komendanta o przyjęcie na studia wraz z kwestionariuszem o powołanie do służby kandydackiej (wydruk kwestionariusza osobowego i wniosku, po dokonaniu rejestracji elektronicznej i zatwierdzeniu kwestionariusza osobowego),
 • życiorys,
 • odpis skrócony aktu urodzenia.

Osobę ubiegającą się o powołanie do służby kandydackiej WKU kieruje do:
1.    Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Warszawie  w celu ustalenia zdolności fizycznej  i psychicznej do zawodowej służby wojskowej;
2.    Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Siedlcach w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej

Dodatkowo kandydaci, którzy złożyli wnioski do  

 • WSO SP w Dęblinie kierowani są na badania do Rejonowej Wojskowej Komisji Lotniczo-Lekarskie w Warszawie;
 • AMW w Gdyni kierowani są na badania do Rejonowej Wojskowej Komisji Morsko-Lekarskie w Gdańsku.


Postępowanie rekrutacyjne  do akademii wojskowych i wyższych szkół oficerskich obejmuje:

 • sprawdzian sprawności fizycznej;
 • test znajomości języka angielskiego, jeżeli nie był przedmiotem egzaminu maturalnego;
 • analizę ocen na świadectwie dojrzałości;
 • rozmowę kwalifikacyjną.

 

STUDIUM OFICERSKIE W 2018 r.


O przyjęcie do studium oficerskiego może ubiegać się osoba posiadająca wyższe wykształcenie(magister):

 • niekarana sądownie;
 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;
 • mająca co najmniej osiemnaście lat;
 • posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych.
Absolwenci uczelni wyższych, którzy ukończyli studia na kierunku zgodnym z wybranym przez siebie korpusem osobowym (grupą osobową) składają wniosek do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień w terminach określonych w obowiązującej na dany rok decyzji Ministra Obrony Narodowej, w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych.Do wniosku kandydat jest obowiązany dołączyć następujące dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony uczelni po zatwierdzeniu kwestionariusz w rejestracji elektronicznej);
 • dyplom ukończenia studiów wyższych,
 • życiorys,
 • skrócony odpis aktu urodzenia (oryginał)
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej,
 • zdjęcie legitymacyjne,
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności oraz dokumenty, wymagane przez szkołę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego wystawioną nie wcześniej niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego należy przedstawić w dniu stawiennictwa na egzamin

Postępowanie rekrutacyjne do studium oficerskiego obejmuje:

 • sprawdzian sprawności fizycznej;
 • test znajomości języka angielskiego;
 • rozmowę kwalifikacyjną.

Stosunek służbowy służby kandydackiej powstaje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia, po spełnieniu łącznie następujących warunków:

 • podpisaniu umowy;
 • wydaniu rozkazu personalnego o powołaniu do służby kandydackiej;
 • stawieniu się osoby powołanej do pełnienia służby kandydackiej.

 
Osoby powołane do służby kandydackiej stają się żołnierzami w czynnej służbie wojskowej z dniem stawienia się do tej służby.
 

 

STAWKI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO ŻOŁNIERZY PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ KANDYDACKĄ


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką, żołnierzom pełniącym służbę kandydacką przysługuje uposażenia zasadnicze w stawce miesięcznej, których wysokość zależy procentowo od wysokości najniższego uposażenia żołnierza zawodowego (obecnie 3200 zł).
1. Podchorąży otrzymuje miesięcznie uposażenie zasadnicze w wysokości:

 • w pierwszym roku nauki od od 35 proc. dla szeregowego do 45 proc. minimalnego uposażenia kadry zawodowej dla kaprala, starszego kaprala, plutonowego i sierżanta.
 • na drugim – od 40 do 55 proc.
 • na trzecim – od 45 do 65 proc.
 • na czwartym – od 50 do 75 proc.
 • na piątym – od 55 do 80 proc.

2. Kadetowi szkoły podoficerskiej przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej  wysokości 35% najniższego uposażenia.
3. Podchorążemu posiadającemu tytuł zawodowy magistra w czasie szkolenia wojskowego w wojskowej uczelni przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 80% najniższego uposażenia

 


Zarządzenie MON zawiera opublikowane uchwały Senatu czterech uczelni wojskowych o warunkach i trybie przyjmowania kandydatów na żołnierzy


WYKAZ UCZELNI PROWADZĄCYCH NABÓR NA
ROK AKADEMICKI 2017/2018
Zasady rekrutacji do uczelni wojskowych w 2018 roku, kierunki studiów oraz limity przyjęć do uczelni określa:

 

 

 

 

  Zestawienie  limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych w 2018 r.

 

 

 

  Zestawienie liczby miejsc na szkolenia oficerskie dla absolwentów wyższych uczelni w 2018 r.


TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW
Osoby ubiegające się o przyjęcie do uczelni na studia stacjonarne w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego składają wnioski do rektorów - komendantów uczelni w terminie do dnia  31 marca 2018 r.
Absolwenci wyższych uczelni niebędący żołnierzami zawodowymi oraz absolwenci krajowych uczelni medycznych ubiegające się o przyjęcie na szkolenie wojskowe składają wniosek do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej, za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień:

 

 

 • do 19 stycznia 2018 r. na 3 miesięcznego szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej dla korpusów osobowych medycznego i duszpasterstwa;
 • do 15 maja 2018 r. na 12-miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w grupach osobowych: pancerno - zmechanizowana, projektowo-programowa informatyki, geograficzna, ekonomiczno-finansowa oraz orkiestr i zespołów estradowych.

Dopuszcza się możliwość składania wniosków przez kandydatów, którzy nie złożyli egzaminu dojrzałości lub nie uzyskali tytułu zawodowego. Warunkiem dopuszczenia ich do egzaminów wstępnych jest przedłożenie komisji kwalifikacyjnej świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów wyższych (zaświadczenia wydanego przez szkołę wyższą o zdanym egzaminie kończącym studia wyższe), najpóźniej w dniu rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego w uczelni.

 

 Szczegółowe zasady procesu rekrutacji oraz tryb odbywania egzaminów wstępnych zamieszczone są  na  stronach internetowych akademii wojskowych i wyższych szkół oficerskich.